سه شنبه 15 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

در پشتيبانی از مبارزات ضد استبدادی و آزاديخوانه مردمان ايران در گوتنبرگ (سوئد)، دو گزارش خبری از امير لنگرودی

۱) شب سه شنبه ۸ دی ۸۸ برابر۲۹ سپتامبر،درسيمای مرکزی ترين نقطه شهر،پشت درخت کاج چراغانی شده ميدان گوستاو آدلف شهرگوتنبرگ (سوئد) جوانان ايرانی ويدئوکليپ های ستيزو رودرويی همنسلان خود درايران را که بيانگرروزهای داغ ۱۳ تا ۱۶ آذر(روز دانشجو) وغوغای تاسوعا وعاشورای ايران و جنگ وگريزخيابانی زنان ودختران، پسران ومردان طالب ايرانی آزاد وبرابررا باعوامل رژيم بسيج وحزب الله،سپاهی،نيروی انتطامی مسلح، لباس شخصی هارابه نمايش گذاشته اند . همه تلاش جوانان به همراه چهره های فعال فرهنگی واجتماعی آشنای شهر، که برگذارکننده اين حرکت اند،اينست که؛ صدا وتصوير از خوانايی کيفی خوبی برخوردارباشد . جالب آنکه برای بيننده سوئدی، تکس خبری نيز بر روی تعدادی ازعکسها که روی پرده بزرگ به نمايش گذاشته شده، ديده می شود.شمع های افروخته برديواره مجسمه گوستاوآدلف، فضای اندوه وغم مادران وپدرانی که فرزندان خود را دراين نبرد بزرگ و نابرابربا عوامل رژيم ازدست داده اند، را تداعی می کند.شعارهای ويدئوکليپ ها نگاه مسافرين صف اتوبوس ها راکه خودشان رادر شال وکلاه پيچانده اند ومنتظرآمدن اتوبوس وفرارازسرمای بيرون اند،توجه شان راجلب می کند. عملا تعداد سوئدی های تماشاگرپرده ومتعجب ازاين همه جنايت وسکوت دولت ها ورسانه هايشان برانگيزاننده است.دراين ميان سرما بيداد می کند.ما نيزبا پوشش گرمايی درهمان هوای بازميدان به تماشا ايستاده ايم .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آنچنان دلم گرفته وازخود می پرسم؛ پس کجايند اينانی که فرياد وا ايران سرمی دهند وآرزوی رهايی کشورازدست اسلاميان وامانده حاکم رابه سينه می زنند؟ چرابه صف نمی گردند تا صدای پشتيبانی واعتراض دختران وپسران به خون نشسته ايران را باهمين تصويروتلاش ، که برای هرتماشاگری، جنبه واقعی و عينی دارد،چند گانه کنند وفرياد برآوردند به جامعه سوئد بگويند؛ چراوچگونه است که اينجاييم؟ تبعيد مان بهرچه بود؟ چه کسانی خشونت می کنند ؟ چه کسانی برسرفرزندان ميهن مان گلوله می بارانند؟اجساد به جا مانده برسنگفرش های خيابان های شهرهارا می دزدند و بدورازچشمان کسان آنان به خاک می سپارند؟، بازداشت،زندان وشکنجه می کنند؟ دهها سئوال بی جواب ديگر، که پيچ وتاب و بی قراری جانکاه اندرونم را با خود می پيچاند . سوئدی های رهگذربه نظاره اين تصاويرمی ماندند ووقتی صحنه های درگيری وخون را می ديدند ، ديده فرومی بستند و چشمان ملتهب ما راتماشا می کردند که چگونه می نگريم ودردل هامون با چگونه غوغايی طرفيم .؟ اندوه درونم ونم چشمانم، در پيچک سرمای برون به حبابی مچاله شده رديف شده بود که با شال آويخته برگردنم ، آن را خشک کردم ودرپايان توانستم دستان يخ زده يکايک دست اندرکاران اين کاربزرگ وهميشه بجا مانده ميدان گوستاوآدلف را درپشتيبانی ازمبارزات مردمان ايران را به گرمی بفشارم و ودربغلم جا دهم وبا اندوه جای بيشمارانی را دراين شب خالی بينم . آری ازماست که برماست.

۲) فردای صبح روزبعدازساعت ۱۱ تا ۱۳بعدازظهر، تجمع ديگری دربرابربزرگترين روزنامه شهر(يوتيبوری پستن) با حضورجمعی ازمردم آزاديخواه وفعالان سياسی شهرشکل گرفت.باندرول سوئدی وفارسی ما شعار: "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" و از "مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران پشتيبانی کنيد". آلبوم عکس ها و تابلوی بزرگ عکس جنايات روزهای اخير، توجه عابرين را به خود جلب می کرد. سرما بيداد می کرد.اما هيچ چيزعزم دوستان تجمع کننده را ازپيگيری کاربازنمی داشت.
ابتداء، جمع اجتماع کننده برسرموضوعات معين ومحورهای چهارگانه زيرتوافق خود را اعلام داشتند وسپس ازميان خود با گزنينش يک ترکيب نمايندگی سه نفره( خانم ها نرگس شريفی – شهلا نوری وآقای علی فياض) وبا تاکيد براينکه ما ضمن ابرازخوشحالی ازانعکاس اخبارايران درروزنامه يوتيبوری پستن روزپيش، خواهان پيگيری اين اخباروبويژه انعکاس موج وسيع دستگيری های روزهای اخبر،بعد ازتاسوعا و عاشورا درايران می باشيم و خوشحال می شويم که با خبرنگاری که مطلب مربوط به ايران را نوشت آقای يان آرل (Jan Arell ( بتوانيم ديدارو گفتگو داشته باشيم .
دراين ديدارمحورهای چهارگانه مورد توافق جمع،خواسته های ما را دراين ديدارپوشش می داد:
همبستگی خود را با مبارزات ميليونی مردم ايران عليه رژيم اسلامی اعلام کنيد. خلاصی از رژيم اسلامی ازطريق يک حمايت بين المللی که برای خلاصی از رژيم افريقای جنوبی انجام شد، امکان پذيراست.

۱ - رد اعتبارنامه رژيم اسلامی بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهای بين‌المللی؛
۲ - مسدود کردن حسابهای سران رژيم اسلامی در بانکها و نهادهای بين المللی؛
۳ - محاکمه سران رژيم اسلامی به جرم جنايت عليه مردم ايران؛
۴- سفيرسوئد را ازايران فرابخوانيد و اين کاردولت شما درعرف بين الملل بشکل اتومات وسيله فراخوانده شدن سفيرايران ازسوئد می گردد.
خوشبختانه نماينده گان ما توانستند با آقای آرل ديدار کنند و حرف های خود را بزنند و ياد آورگردند که هنوزدولت سوئد بررياست دوره ای اتحاديه اروپا تکيه دارد ، خوب استکه چنين خواست ها را در سطح اتحاديه اروپا طرح نماييد. آقای آرال بيان داشت: برای رياست ما تنها چند روزی باقی مانده است. يکی از دوستان ما ياد آور شد؛ فرصت کوتاه ولی اگر نماينده گان تان طی همين چند روزدرست عمل کنند ، جامعه آزاديخواه ايران درخارج ازکشور ومردم مبارز درون ايران، نام کشورسوئد را همواره دراذهان وحافظه تاريخی خود خواهند داشت .


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016